2020 Bahar

Anasayfa » 2020 Bahar

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2020-Bahar dönemi seminerleri ile baharı karşılıyor. Edebiyat, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, din ve mitoloji alanlarına entelektüel düzeyde ilgi duyan herkesin katılımına açık olan seminerler, 7-28 Mart tarihleri arasında olup dört hafta sürecek.

9 farklı seminer ve 36 oturumdan oluşan seminerler dizisi, üniversitelerin öğretim üyelerinin nezaretinde gerçekleşecek. Prof. Dr. Burhanettin Tatar’ın rehberliğinde “Disiplinlerarası Perspektiften Tarihsellik Sorunu” başlıklı seminerde tarih anlatısı ve onun tecrübeye dönüşmesi olarak tarihsellik, disiplinlerarası perspektiften ele alınacak; tarih deneyimi ahlak, edebiyat ve sanat alanlarında “nasıl?” sorusunun ışığında analiz edilecektir. Prof. Dr. Cengiz Batuk’un “Bir Din Dili Olarak Mitoloji” seminer sunumu ile dini metin olduğu ön kabulüyle mitin, dini bilgi ve hakikatleri fehmetmede ve insanın bizatihi kendisini anlamasında neye tekabül edeceği sorunsallaştırılacak olup; katılımcılarla beraber kutsal anlatı türü olarak mitolojinin klasik ve modern dönemdeki algılanma biçimlerine eğilinecektir.

Dr. Atiye Gülfer Gündoğdu rehberliğinde gerçekleşecek olup okur-metin arasındaki irtibatın ele alınacağı “Yazının Önünde Okur Olmak” başlıklı seminerde yazı; yazının önünde “okurun doğuşu”, son dönem Osmanlı edebiyatında “okurun yükselişi” ve yirminci yüzyıl edebiyat teorilerinde “okurun dönüşü” başlıkları üzerinden tartışmaya açılacaktır. Okurun ait olduğu dünya ile şiirin ürettiği dünya arasında ontolojik bir irtibat kurulabilir mi? “Ufukların Kaynaşması Olarak Şiir ve Poetika” seminer dizisiyle bu soruya eğilen Dr. Servet Gündoğdu’nun nezaretinde, şiirin epistemolojik düzlemde düşünceyle mi yazıldığı yoksa şiirin mi düşünceyi açığa çıkardığı veya dönüştürdüğü sorunsallaştıracak ve kapsamlı bir analiz ortaya konulacaktır. İslam’da sanat ve estetik kavramlarının sorunsallaştırılacağı “İslam Sanatları Estetiği” başlıklı seminerdeyse Dr. M. Uğur Karadeniz’in nezaretinde, klasik İslam düşüncesi ve sanatının bölünmez bir bütünlükte olduğu fikrinden hareketle İslam sanatı ve İslam düşüncesi ilişkisel olarak ele alınacaktır.

Gündelik hayat içerisinde hemen herkesin ilgi duyduğu bir alan olan siyasetin sosyal bilimsel açıdan analiz edileceği Siyaset Biliminde Temel Kavramlar” başlıklı seminerde Dr. İbrahim Yılmaz nezaretinde, siyaset biliminin temel kavramları olan meşruiyet, ideoloji, siyasi parti ve baskı grupları,  siyasi iktidarın kaynağı ve siyasi düşünceler üzerinden ilişkisel ele alınacaktır. Dr. M. Talha Paşaoğlu’nun nezaretinde gerçekleşecek olan “Türkiye’de Din ve Siyaset” başlıklı seminerde ise Türkiye’de toplumsal yapının dinî, kültürel ve siyasi karakteristiği analiz edilecek olup Türk İslam ve Osmanlı Tarihinden miras alınan temel kurumların din-siyaset ilişkisi açısından tarihsellikleri tartışılacaktır.

Sosyoloji bir yönüyle toplumu açıklama, anlama ve yorumlama faaliyeti iken öte yandan toplumu yönlendirme, şekillendirme, istikamet ve düzen kazandırma arayışlarının bir aracı olmuştur. Vefa Can Kaya nezaretinde gerçekleşecek olan “Klasik Sosyal Teori” başlıklı seminer dizisiyle sosyoloji klasiklerinin metinleri, 19. yüzyılın siyasal gelişmeleri ve entelektüel tartışmaları bağlamında ele alınacak olup Sosyoloji bölümü müfredatlarında uzunca bir süre okutulmayan önemli düşünürlerin (örneğin Alexis De Tocqueville, Georg Simmel ve Frederick Le Play gibi) niçin kanona dahil olamadığına yönelik eleştirel bir sorgulamada bulunulacaktır. Büşra Nur Topal nezaretinde gerçekleşecek olan “Beden Sosyolojisi” başlıklı seminer dizisinde ise modern epistemolojinin dış dünyanın insanın dışında olduğu hipotezini çürüten önemli bir ampirik/görgül soruşturma dizisinin başlangıcında yer alan beden olgusu, sosyal bilimsel perspektifle ele alınacaktır. Bedenin yalnızca dünyada mekan tutan -kan, deri, kemik ve onu oluşturan uzuvlardan- müteşekkil değil; bilakis mekana dahil olarak toplumsal dünyaya şekil veren aktif, eyleyen olduğu tezinden hareketle katılımcıların, beden olgusunu -gündelik, iktisadi ve politik- düzeyde ele alabilecek kazanım sağlamaları hedeflenmektedir.

Kontenjan sınırı olan seminerler, Cumartesi günleri Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisi’nde üç ayrı salonda gerçekleşecektir. Programda aynı saate denk düşen seminerler olacağından katılımcıların bu hususu dikkate alarak tercihte bulunmaları gerekmekte; takip edilmesi düşünülmeyen seminerlerin işaretlenmemesinin ve tercih edilmeyen seminerlere girilmemesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Seminer programına kaydolmak isteyenler, dusam.samsun.edu.tr adresinden ilgili semineri seçip Seminer Ön Kayıt Formu’nu doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.