Ufukların Kaynaşması Olarak Şiir ve Poetika

Dr. Servet GÜNDOĞDU

Bu seminer çerçevesinde öncelikle şiirin epistemolojik düzlemde düşünceyle mi yazıldığı yoksa şiirin mi düşünceyi açığa çıkardığı veya dönüştürdüğü sorunu tartışılacaktır. Bilhassa yirminci asrın başında Batı düşünce tarihinde Heidegger ve Valery’nin ilgilendiği bu sorunla modern Türk şiirinin kurucu iki ismi Ahmet Haşim ve Yahya Kemal farklı açılardan cevap aramaya çalışır. Edebiyatın bir yandan özerklik arayışı öte yandan da hakikat arayışında rolü bağlamında şiir ve şiir üzerinde düşünme hadisesinin, şiirin estetik, formel, ahlaki ve ideolojik boyutlarının ötesinde bilhassa okurun ait olduğu dünya ile şiirin ürettiği dünya arasındaki ilişkiyi dikkate alan ontolojik bir düzlemdegörülmesi gerekir. Bu doğrultuda, dört haftalık seminer programında katılımcıların aşağıdaki okumaları yapmaları ve diyalojik bir seminer ortamının şiirin diyalojisini anlamak için en gerekli husus olduğunu başta varsaymaları beklenmektedir.

Dr. Servet Gündoğdu nezaretinde haftada bir Cumartesi günleri toplanacak olan seminere katılmak isteyenler 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilirler.

İletişim: [email protected]

1. Hafta – Düşüncenin Şiiri, Şiirin Düşüncesi

Martin Heidegger, “Sanatın Doğuşu ve Düşüncenin Yolu”, Çev. Leylâ Baydar ve Hasan Ünal Nalbantoğlu, Patikalar: Martin Heidegger ve Modern Çağ, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 1997, s. 11-31.

2. Hafta – Gündelik Dil ve Şiir Dili

Paul Valery, “Şiir ve Soyut Düşünce”, Necmiye Alpay (çev.), Metis Çeviri Araştırmaları Dergisi, S. 13, Güz 1999, s. 76-82.

3. Hafta – Sembolün Parçaları ve Bütünsüzlük

Yahya Kemal, “Şiir ve Müddeâ”, Edebiyata Dair, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2005, s. 26-29.

Ahmet Haşim, “Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar”, Bütün Şiirleri, Haz. İnci Enginün ve Zeynep Kerman, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005, s. 65-71.

4. Hafta – Ufukların Kaynaşması Olarak Şiir ve Poetika

Hans-Georg Gadamer, Güzelin Güncelliği: Bir Oyun, Sembol ve Festival Olarak Sanat, Çev. Fatih Tepebaşılı, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005.

 

13 Şubat 2020